Elma Sandee is LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon. Medewerkers of leden kunnen bij haar als externe vertrouwenspersoon terecht om hun verhaal te doen wanneer ze zich bijvoorbeeld geïntimideerd of gediscrimineerd voelen op het werk of bij de vereniging.

Samen zoekt ze naar oplossingen in het bedrijfsleven, maar ook bij stichtingen en in de wereld van de sport.
Zij opereert in midden en west Nederland en in Zeeland. Het interesseert Elma wat mensen echt beweegt en ze heeft met haar coachingsachtergrond veel ervaring in het werken aan structurele gedragsverandering.

Daarnaast is Elma als MFN-geregistreerd mediator werkzaam voor Resolute Mediation werkzaam in zakelijke en arbeidsgeschillen.
Ze ziet het als een prachtige uitdaging om mensen constructief in gesprek te laten komen en samen te zoeken naar waar de partijen gelukkiger van worden.

Herman is als arbeids- en organisatiedeskundige verantwoordelijk voor transities in verschillende bedrijven en overheidsorganisaties.
Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van ondernemingsraden aan beide kanten van de tafel.
Ook heeft hij veel ervaring binnen het werkgebied vertrouwenspersonen.
De rode lijn in zijn carrière is het welzijn van anderen en het bevorderen van dat welzijn door onder andere een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.
In zijn optiek heeft iedereen recht op een veilige en prettige werkplek waarbinnen je jezelf kan ontplooien en volledig tot je recht kan komen.
Dit is waardevol voor het individu maar ook voor de organisatie.

Marc is als oud-ondernemer in met name het MKB, sinds vijf jaar gespecialiseerd in zakelijke confictbemiddeling en als registermediator partner bij Resolute Mediation. Daarnaast is hij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (tevens lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen LVV).
Als onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon acht hij het een groot voorrecht om in die hoedanigheid te functioneren en een rol te vervullen in het speelveld van goed werkgeverschap en het behartigen van de belangen van de medewerkers van een organisatie. Hij is gewend om in conflictueuze situaties te opereren.

Marc is als ervaringsdeskundige en extern vertrouwenspersoon zeer goed geschikt om vanuit een neutrale positie de onderlinge verhoudingen in een bedrijf of organisatie op waarde in te schatten en op zorgvuldige wijze de casusposities waarbij een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, te begeleiden. Iedere medewerker heeft per slot van rekening recht op een veilige, gezonde en integere werkomgeving.

Hans is sinds 2011 fulltime MfN-register mediator, gespecialiseerd in zakelijke- en arbeidsmediations. Daarnaast is hij gespecialiseerd in straf- en herstel mediaton en begeleidt hij als mediator bij de rechtbank/het gerechtshof in Den Haag verdachten/ daders en aangevers/slachtoffers bij herstel van henzelf en hun omgeving.

Door de ervaringen met mediation, het toekomst gerichte karakter ervan en het feit dat het de eigen kracht van de deelnemers centraal stelt in de zoektocht naar betekenisvol herstel en oplossingen, heeft Hans zich laten scholen tot LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon.
Hij vervult die functie voor een aantal branche verenigingen en bedrijven.

Guus is onderwijskundige, (arbeids)mediator en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens is hij lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Guus is werkzaam als mediator en (extern) vertrouwenspersoon voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijskoepels.
Hij heeft een brede management ervaring in het bedrijfsleven en veel bestuurlijke ervaring binnen non profit- en onderwijsorganisaties.
Relaties met en tussen mensen staan voor hem centraal. Of het nu gaat om het verbeteren van samenwerking, het optimaliseren van de communicatie, het verbeteren van processen, het oplossen van geschillen of het aankaarten van ongewenst gedrag. Hij gaat uit van kansen en van de kracht van mensen.
Guus inzetbaar bij het ondersteunen van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag. Hij biedt opvang, een luisterend oor en helpt de melder een keuze te maken in het omgaan met de ongewenste situatie. Ook kan Guus als Vertrouwenspersoon integriteit een belangrijke rol spelen om de medewerker te helpen integriteitdilemma’s te onderzoeken en een keuze te maken voor het verdere verloop.

Naast haar werk als HR-manager en MfN-registermediator is Heleen sinds 2017 ook werkzaam als vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties. Vanuit oprechte belangstelling naar wat de ander meemaakt of bezighoudt gaat zij met hem of haar op zoek naar een oplossing voor het probleem. Dat kan een goed gesprek zijn, maar soms ook meer dan dat. Heleen ondersteunt de inbrenger van het probleem bij de keuzes die hij of zij uiteindelijk zelf gaat maken.

Doret is een zeer ervaren professional waar het gaat om zakelijke begeleidingsgesprekken. In het persoonlijke contact kan ze gemakkelijk schakelen en aansluiten bij de situatie van de klager/melder. Humor is een belangrijk gegeven in haar werkwijze, juist ook als zwaarwegende zaken voorliggen. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon biedt Doret de klager/melder een veilige plek om zaken uit de doeken te doen, na te denken en stappen te overwegen.

Naast geschoold tot gecertificeerd vertrouwenspersoon heeft Doret opleidingen gevolgd op het gebied van NLP, Oplossingsgericht Werken en Professionele Begeleiding. Bij Phoenix Opleidingen onder andere Meesterschap in Coaching en Professionele Begeleiding van Organisatie. Doret werkt ook als registermediator.

Een belangrijk levensmotto: Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijft het resultaat ook hetzelfde.