Naast haar werk als interim HR Adviseur en ME-Coach biedt Nicole als LVV-vertrouwenspersoon ondersteuning aan medewerkers en organisaties.
Zij gelooft in de kracht van luisteren en het erkennen van ieders stem. Nicole helpt graag bij het creëren van een werkcultuur waarin iedereen zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelt en heeft de overtuiging dat een positieve en veilige werkomgeving bijdraagt aan het welzijn van medewerkers en het succes van een organisatie als geheel.

Met 25 jaar ervaring in complexe arbeidsverhoudingen is hij bij uitstek in staat om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, in gesprek te gaan met melders, beklaagden en andere betrokkenen en vervolgens een bruikbaar rapport op te leveren. Zijn toewijding aan het recht en het oplossen van geschillen heeft geleid tot een speciale focus op het begrijpen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. Robert Jan weet als ervaren arbeidsrecht advocaat en MfN Registermediator hoe belangrijk het is om geschillen op te lossen, maar daarbij ook de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Elma Sandee is LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon. Medewerkers of leden kunnen bij haar als externe vertrouwenspersoon terecht om hun verhaal te doen wanneer ze zich bijvoorbeeld geïntimideerd of gediscrimineerd voelen op het werk of bij de vereniging.

Samen zoekt ze naar oplossingen in het bedrijfsleven, maar ook bij stichtingen en in de wereld van de sport.
Zij opereert in midden en west Nederland en in Zeeland. Het interesseert Elma wat mensen echt beweegt en ze heeft met haar coachingsachtergrond veel ervaring in het werken aan structurele gedragsverandering.

Daarnaast is Elma als MFN-geregistreerd mediator werkzaam voor Resolute Mediation werkzaam in zakelijke en arbeidsgeschillen.
Ze ziet het als een prachtige uitdaging om mensen constructief in gesprek te laten komen en samen te zoeken naar waar de partijen gelukkiger van worden.

Herman is als arbeids- en organisatiedeskundige verantwoordelijk voor transities in verschillende bedrijven en overheidsorganisaties.
Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van ondernemingsraden aan beide kanten van de tafel.
Ook heeft hij veel ervaring binnen het werkgebied vertrouwenspersonen.
De rode lijn in zijn carrière is het welzijn van anderen en het bevorderen van dat welzijn door onder andere een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.
In zijn optiek heeft iedereen recht op een veilige en prettige werkplek waarbinnen je jezelf kan ontplooien en volledig tot je recht kan komen.
Dit is waardevol voor het individu maar ook voor de organisatie.

Marc is als oud-ondernemer in met name het MKB, sinds vijf jaar gespecialiseerd in zakelijke confictbemiddeling en als registermediator partner bij Resolute Mediation. Daarnaast is hij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (tevens lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen LVV).
Als onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon acht hij het een groot voorrecht om in die hoedanigheid te functioneren en een rol te vervullen in het speelveld van goed werkgeverschap en het behartigen van de belangen van de medewerkers van een organisatie. Hij is gewend om in conflictueuze situaties te opereren.

Marc is als ervaringsdeskundige en extern vertrouwenspersoon zeer goed geschikt om vanuit een neutrale positie de onderlinge verhoudingen in een bedrijf of organisatie op waarde in te schatten en op zorgvuldige wijze de casusposities waarbij een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, te begeleiden. Iedere medewerker heeft per slot van rekening recht op een veilige, gezonde en integere werkomgeving.

Naast haar werk als HR-manager en MfN-registermediator is Heleen sinds 2017 ook werkzaam als vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties. Vanuit oprechte belangstelling naar wat de ander meemaakt of bezighoudt gaat zij met hem of haar op zoek naar een oplossing voor het probleem. Dat kan een goed gesprek zijn, maar soms ook meer dan dat. Heleen ondersteunt de inbrenger van het probleem bij de keuzes die hij of zij uiteindelijk zelf gaat maken.