Grensoverschrijdend gedrag weer in de schijnwerpers:
Het belang van een goede externe vertrouwenspersoon


Grensoverschrijdend gedrag blijft een probleem in allerlei sectoren, zoals het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Onlangs verschenen onderzoeken, zoals dat van het veel besproken rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, benadrukken de noodzaak van het aanstellen van een goede externe vertrouwenspersoon als cruciale stap in het aanpakken en voorkomen van dergelijk gedrag. Het is de rol van een externe vertrouwenspersoon om slachtoffers te ondersteunen en organisaties te begeleiden bij het creëren van een veilige werkomgeving.

De ernst van grensoverschrijdend gedrag:
Grensoverschrijdend gedrag omvat een brede waaier aan negatieve gedragingen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en het uitoefenen van macht op een ongepaste manier. Aangetoond is dat deze gedragingen niet alleen schadelijk zijn voor het slachtoffer, maar ook voor de organisatie als geheel. Werknemers, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, ervaren vaak negatieve gevolgen zoals stress, verlaagde motivatie en een verminderde arbeidsproductiviteit.

De rol van een externe vertrouwenspersoon:
Een externe vertrouwenspersoon kan een essentiële rol spelen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Het voornaamste doel van deze persoon is het bieden van een veilige omgeving waarin slachtoffers hun verhaal kunnen doen en professionele ondersteuning kunnen ontvangen. In tegenstelling tot interne vertrouwenspersonen, die vaak werkzaam zijn binnen de organisatie, biedt een externe vertrouwenspersoon objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit draagt bij aan een gevoel van vertrouwen en veiligheid bij slachtoffers, waardoor zij zich vrijer voelen om hun zorgen kenbaar te maken.

Belangrijke taken van een externe vertrouwenspersoon zijn onder andere:

  • het bieden van emotionele steun aan slachtoffers,
  • hen informeren over mogelijke vervolgstappen en hen
  • begeleiden bij het indienen van klachten.
  • Daarnaast kan een externe vertrouwenspersoon ook een adviserende rol vervullen voor organisaties. Door de ervaring en expertise in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag kunnen zij organisaties helpen bij het opstellen van effectief beleid en het creëren van een veilige werkomgeving.

Conclusie:
Het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag vereist een gecombineerde inspanning van organisaties, werknemers en externe experts. De rol van een goede externe vertrouwenspersoon is van vitaal belang bij het ondersteunen van slachtoffers en het bevorderen van een veilig werkklimaat. Door te luisteren, te adviseren en te begeleiden kan een externe vertrouwenspersoon helpen om grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties effectief te bestrijden en een positieve en respectvolle werkomgeving te creëren. Ook kunt u bij Resolute terecht voor het laten doen van onafhankelijk onderzoek. Wacht dus niet langer en doe iets: neem contact op en laat u in dit proces goed adviseren.

Onlangs kwam naar buiten dat binnen een grote Nederlandse gemeente klachten over grensoverschrijdend gedrag vaak ongegrond worden verklaard. Deze situatie werpt een schaduw over de werkomgeving en de integriteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Het is interessant dat veel van deze meldingen niet het gehoopte begrip en de gepaste actie lijken te ontvangen. Dit roept niet alleen vragen op over de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, maar ook over de integriteit van de gemeentelijke organisatie.

Een nog zorgwekkender aspect is het schijnbaar routinematig afdoen van klachten als ongegrond, zonder diepgaand onderzoek. Het is van groot belang dat organisaties erkennen dat grensoverschrijdend gedrag serieus moet worden genomen en dat er passende maatregelen moeten worden genomen om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen.

Een eerste stap naar het aanpakken van een dergelijke kwestie is het versterken of verduidelijken van het meldingsmechanisme en het waarborgen van vertrouwelijkheid voor degenen die zich uitspreken. Daarnaast is het cruciaal dat klachten grondig en onafhankelijk worden onderzocht, met de garantie dat de resultaten van dergelijke onderzoeken leiden tot passende maatregelen. Resolute kan uw organisatie daarbij ondersteunen.

Een organisatie kan alleen gezond functioneren wanneer haar medewerkers zich veilig voelen en er vertrouwen is in het vermogen van de organisatie om adequaat om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Een echte objectieve beoordeling van meldingen lijkt dan het meest te kunnen worden gegarandeerd door het inschakelen van externe vertrouwenspersonen. Zij kunnen een organisatie aan de hand nemen bij het adequaat inrichten van een goed werkend meldingssysteem en een juiste, onafhankelijke, begeleiding van de melders in kwestie.

Dus voor zowel het inzetten van een externe vertrouwenspersoon als voor het doen van een onafhankelijk onderzoek kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact met ons op!

We zijn blij om te kunnen meedelen dat we Elma Sandee hebben toegevoegd aan Resolute vertrouwenspersonen!

Daarnaast is Elma ook MFN-geregistreerd mediator en als zodanig nu ook werkzaam voor Resolute Mediation
Welkom Elma, we rekenen op een fijne samenwerking!

Met Elma’s komst is het team uitgebreid naar inmiddels zeven vertrouwenspersonen.
Interesse? Neem contact op zodat je samen met een van de Resolute Vertrouwenspersonen een verschil kunt maken
op de werkvloer en bijdragen aan een gezonde en veilige werkcultuur voor iedereen.

Ben jij een ervaren gecertificeerde vertrouwenspersoon en wil je je aansluiten bij een netwerk van
gelijkgestemde professionals die zich inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen?
Dan is Resolute Vertrouwenspersonen de organisatie voor jou!

Bij Resolute Vertrouwenspersonen geloven we in de kracht van een collectief van vertrouwenspersonen
die samenwerken om de werkcultuur te verbeteren en te zorgen voor de juiste ondersteuning voor werknemers
die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Je hebt toegang tot ons uitgebreide netwerk van vertrouwenspersonen en experts, en je kunt rekenen op
ondersteuning en advies bij lastige situaties.
We bieden trainingen, intervisie en een platform voor kennisdeling om ervoor te zorgen dat onze
vertrouwenspersonen altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en best practices.

Als vertrouwenspersoon bij Resolute Vertrouwenspersonen ben je onderdeel van een ervaren,
betrokken en professioneel team dat zich inzet voor een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle werknemers.
Resolute Vertrouwenspersonen is werkzaam voor diverse landelijke branches zoals bijvoorbeeld de apothekers en de slagers.

Interesse? Neem contact op zodat je samen met Resolute Vertrouwenspersonen een verschil kunt maken
op de werkvloer en bijdragen aan een gezonde en veilige werkcultuur voor iedereen.

Vorige week is de ‘Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ gepresenteerd. Mariëtte Hamer geeft daarmee organisaties nuttige tips over dit belangrijke onderwerp. In een reactie hierop in de NRC werd onder meer genoemd dat het leeraspect in de handreiking weinig uit de verf komt omdat er zwaar wordt ingezet op mediation en dat het besloten karakter van mediation leren in de weg zou staan.

Hier wil ik graag op reageren omdat mediation juist een perfecte leeromgeving biedt voor zowel individuen als organisaties.

In mijn werk als gecertificeerd vertrouwenspersoon en als registermediator bij de Resolute Groep, beweeg ik mij veel op de zogenaamde escalatieladder. De melder heeft last van ongewenst gedrag, vindt het lastig om dit bespreekbaar te maken en kiest voor de veilige weg naar een vertrouwenspersoon. Natuurlijk zou het beter zijn wanneer het werkklimaat zo gunstig is dat de medewerker geen belemmering voelt om zich uit te spreken, maar daar zijn we helaas nog niet. In contact met de vertrouwenspersoon kan de melder alles ongefilterd op tafel leggen en wordt in kaart gebracht wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke vervolgstappen. Grote misstanden daargelaten wordt meestal gekozen voor de lage tredes op de ladder: in gesprek gaan. Als interne gesprekken met beklaagde, leidinggevende en/of HR uiteindelijk niet het gewenste effect hebben is de stap naar een externe deskundige, een mediator, logisch en nuttig.

Aan tafel bij de mediator kunnen partijen vrijuit spreken over alles wat tussen hen speelt. Deze gesprekken zijn inderdaad vertrouwelijk. De veilige omgeving, de zekerheid dat niets ‘tegen je gebruikt’ kan worden en de gesprekstechnieken van de mediator maken het makkelijker om open en direct te zijn. Deze setting biedt vele leermomenten voor alle betrokken. En niet alleen voor betrokkenen. Als partijen tot afspraken komen en beide akkoord zijn met het breder delen van deze afspraken, dan zijn er geen belemmeringen om dit te doen en kunnen ook andere medewerkers en afdelingen, zonder in detail te treden, zien, horen en leren van hoe een probleem is aangepakt en opgelost.

Overal wordt geworsteld met nieuwe normen en waarden, of eigenlijk het strakker hanteren van de bekende. De werknemer die thuis al jaren vrolijk zijn buurvrouw in haar bil knijpt, wordt zelf bij de ballen genomen als hij dit ook bij een collega doet. Het gesprek hierover leidt niet meteen tot een andere mening bij de dader (‘hij bedoelde het echt niet verkeerd’) maar er is wel geleerd hoe akelig een ander deze kneep heeft ervaren en dat de sleutel tot voorkoming daarvan ligt in je eigen gedrag. Dat kun je veranderen; gevoelens van een ander niet.

De intervisiebijeenkomsten waar ik als vertrouwenspersoon en mediator van Resolute maandelijks aan deel neem, maken duidelijk dat we er nog lang niet zijn met een veilige werkomgeving, maar er wordt wel heel hard aan gewerkt en met vele betrokkenen zetten we grote stappen voorwaarts!

Heleen Menger

Na het zoveelste gepubliceerde rapport, dit keer over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld , is het tijd voor een positief bericht:

Roel van Velzen ziet, in zijn rol als mentor bij een nieuwe talentenjacht voor de EO, veel waardevolle veranderingen.
Zo wordt in elke mail aangegeven waar men met klachten terecht kan en is het duidelijker waar men anoniem een melding kan doen.  
Resolute Vertrouwenspersonen kan uw bedrijf adviseren om ook een steentje bij te dragen aan deze positieve wending.

Weer is grensoverschrijdend gedrag bij een tv-programma het gesprek van de dag. Jarenlang was sprake van een onveilige en verpeste werksfeer op en rond de redactie van Studio Sport. Bekende namen rollen over tafel bij de diverse talkshows en iedereen laat zijn mening horen.

Uiteraard ligt de grens bij grensoverschrijdend gedrag niet bij iedereen op dezelfde plek. Wat voor de een nog acceptabel is gaat voor een ander echt veel te ver en wordt zelfs als bedreigend ervaren. Waar die grens precies ligt en wat de exacte definitie is, is hier niet de belangrijkste kwestie.

Geen gehoor
Wat kwalijk en verwijtbaar is, is het feit dat er vele meldingen zijn gedaan bij de leiding maar dat die deze nooit adequaat hebben opgepakt. De melders kregen geen of nauwelijks reactie en werden in sommige gevallen zelfs weggepest of zijn op een andere manier, letterlijk, uit beeld verdwenen. Dezelfde leiding heeft nu onder grote druk aangegeven op te stappen.

Externe vertrouwenspersoon
Wanneer een externe vertrouwenspersoon wordt benoemd hoeven werknemers niet bang te zijn dat er bij het aanpakken en beoordelen van het grensoverschrijdende gedrag mogelijk andere belangen spelen. De vertrouwenspersonen van Resolute zullen alles in het werk stellen om besproken kwesties binnen uw organisatie adequaat op te pakken. De bal ligt bij u: neem gerust contact met ons op!

Zoals is te lezen bij de NOS is vandaag (8 maart) in de tweede kamer gesproken over het verplichten van elk bedrijf om een vertrouwenspersoon te regelen.

Het betreft een initiatiefwet van GroenLinks om een vertrouwenspersoon te verplichten. Ook Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt dat die verplichting er moet komen. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de organisaties geen vertrouwenspersoon waar werknemers met klachten over het gedrag op de werkvloer terecht kunnen om dat bij te melden.

Het grootste bezwaar tegen het voorstel tot verplichtstelling betreft de kleine bedrijven. Zowel het CDA als de VVD gaan pas mee met het wetsvoorstel wanneer voor deze kleine bedrijven een uitzondering wordt gemaakt.

Uiteraard volgen wij deze politieke discussie en de verdere ontwikkeling op de voet en staan de vertrouwenspersonen van Resolute klaar om u te adviseren over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Het komt in de beste kringen voor: na geruchten over pestgedrag aan het Engelse hof door Meghan Markle kunnen we op NU.nl lezen dat de groothertogin van Luxemburg haar medewerkers niet erg koninklijk behandelt. Haar personeel zegt zich al jaren niet veilig bij haar te voelen en meerdere medewerkers zijn vanwege haar grensoverschrijdende gedrag opgestapt. Uit een eerder rapport dat begin 2020 uitkwam bleek dat het bij het hof ontbrak aan een heldere structuur en dat er een angstcultuur heerste. De meest recente uitbarsting was voor de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, reden om actie te ondernemen en een hervorming van het hof te onderzoeken.
Neemt u vooral contact op met de vertrouwenspersonen van Resolute die u kunnen adviseren hoe u binnen uw organisatie de koninklijke weg kunt bewandelen.

Het aanstellen van een in- of externe vertrouwenspersoon is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Gisteren meldde NOS Nieuws dat vertrouwenspersonen binnen afzienbare tijd mogelijk verplicht worden gesteld. Kleine bedrijven willen hiervoor graag een alternatief. Hoe kleiner het bedrijf, hoe eerder je namelijk weet over wie en wat het gaat als iemand naar een vertrouwenspersoon stapt. Daarom zou in het in de maak zijnde wetsvoorstel ook geregeld moeten worden dat er voor kleinere bedrijven een vertrouwenspersoon op brancheniveau of via de arbodienstverlener moet kunnen zijn. Dit is nu juist waarin de vertrouwenspersonen van Resolute uw bedrijf een meerwaarde kunnen bieden: binnen de Resolute Groep zijn er veel contacten met diverse brancheverenigingen en nauwe samenwerkingen met arbodienstverleners. Neem voor meer informatie en advies gerust contact op met onze vertrouwenspersonen: zij kunnen u adviseren over de beste mogelijkheden voor uw bedrijf.